โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
ปฺญญา โลกฺสมิ ปชฺโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก
วิสัยทัศน์
                   มุ่งบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้  โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ  โดยใช้หลักคุณธรรมนำความรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง