ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่บ้านหล่อพัฒนา หมู่ 5 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการตำบลยางหล่อ โดยมีความเป็นมาดังนี้    พ.ศ. 2518 ชาวบ้านตำบลยางหล่อได้ยกที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่สงวนไว้ ให้เป็นที่ดินของกรมสามัญศึกษา เป็น เนื้อที่ทั้งหมด 91 ไร่ 10 ตารางวา และจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และรายงานขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลยางหล่อพ.ศ. 2519 ประมาณเดือน เมษายน คณะกรรมการสภาตำบลยางหล่อและชาวบ้านยางหล่อ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 3 ห้องเรียนพ.ศ. 2520 นายวิจิตร เพ็ญศิริ ศึกษาธิการอำเภอศรีบุญเรือง แจ้งว่าจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและเป็นห้องพักครู ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นอีก 3 ห้อง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2521 เพิ่มเป็น 6 ห้องเรียนพ.ศ. 2524 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนและอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการ สอนโดยใช้ชื่อว่า      " โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร "   อักษรย่อว่า   ย.ล.ว.  ได้ทำการเปิดป้ายโรงเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2524 และเริ่มทำการเรียนการสอนแต่ยังไม่มีครูที่บรรจุแต่งตั้งมา โรงเรียนในกลุ่มประถมศึกษาคือ กลุ่มยางหล่อวิทยา ได้ส่งครูมาทำการสอนแทน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2524   มีนักเรียนเมื่อเริ่มทำการสอน 61 คนในเวลาต่อมา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ได้ส่งข้าราชการครูมาช่วยราชการ 1 คน คือ นายสุทธิลักษณ์ บุญประคม และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุเมธ ขามรัตน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ของโรงเรียน  พ.ศ. 2526 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายดำเนิน  สีหนาท มาดำรงตำแต่งครูใหญ่คนที่สอง   พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายไชยวัฒน์  ศรีสุนทร มาดำรงตำแต่งอาจารย์ใหญ่คนที่สาม  พ.ศ. 2537  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสนิท วงศ์แสงตา มาดำรงตำแต่งผู้อำนวยการคนที่สี่   พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายประเสริฐ  อุ่ยตระกูล มาดำรงตำแต่งผู้อำนวยคนที่ห้า  พ.ศ. 2545  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางวิมล  ปานะถึก  มาดำรงตำแต่งผู้อำนวยการคนที่หก                ปัจจุบันโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร รับนักเรียนแบบสหศึกษา ไป – กลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  -  6   มีครูประจำการ  จำนวน    21     คน   พนักงานราชการ  3    คน   ครูพิเศษ  1   คน   ลูกจ้างประจำ   3  คน   ลูกจ้างชั่วคราว  1    คน      และนักเรียนจำนวน   716    คน   (ข้อมูลวันที่  1 มกราคม 2551)