ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

                  ๑. บริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  มุ่งสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะเก่ง  ดี  มีสุข  ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองและท้องถิ่น  มีความซื่อสัตย์   ขยัน ประหยัด  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ปลอดจากสารเสพติดสื่อลามกอนาจาร

                   ๒. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนด้วยการจัดส่งเข้าอบรมสัมมนา  นิเทศ  ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง


                   ๓.  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริงโดย พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้หลากหลาย  และทันสมัย


                   ๔.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมการสืบค้นและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนรู้จักและหวงแหนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

เป้าหมาย

     นักเรียนมีความรู้และความสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา  และบุคลากรใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ตลอดจนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่แท้จริง