ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายการบริหาร/กลยุทธ์
นโยบายการบริหาร

๑.   เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้เอื้อ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

                   ๒.  ระดมสรรพกำลังชุมชน  และองค์กร  หน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                   ๓. พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มงานให้มีทักษะพื้นฐานมีระบบการทำงานที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ   ตรงต่อเวลา    มีจิตสำนึกในหน้าที่ราชการ  และมีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศอย่างเหมาะสม

                   ๔. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญที่สุด ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร และส่งเสริมให้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน


                   ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุน การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนให้นักเรียนได้พัฒนาลักษณะนิสัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป


                  ๖. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วยการประเมินผลงาน การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส   เป็นธรรม  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลสามารถตรวจสอบได้


                   ๗. การประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพ และสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล              

 ๒. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ            

 ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางการศึกษา              

 ๔.    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ                               

แผนกลยุทธ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร                กลยุทธ์ระดับแผนงาน(โครงการ)

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพ และสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล         

๑.๑ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์              

 ๑.๒  เสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตเอดส์/สารเสพติด               

๑.๓  เร่งรัด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                ๑.๔ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์               

๑.๕ พัฒนาทักษะของนักเรียนด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง               

๑.๖ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจเพื่อการอาชีพสำหรับนักเรียน               

๑.๗ เสริมสร้างและพัฒนาอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียน               

๑.๘ ส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

๒.   พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ               

๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาแบบครบวงจร              

 ๒.๒ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนราย บุคคล               

๒.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ               

๒.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือ และการให้บริการทางการศึกษากับชุมชน๓. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางการศึกษา               

๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาตนเองด้านภาวะผู้นำทางวิชาการของฝ่ายบริหาร              

 ๓.๒  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ         

๓.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียน เป็นสำคัญ               

๔.๑ พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถาน ศึกษา               

๔.๒ ส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา