ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด ปี 2557
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร นายธารา พิลาแสง และงานห้องสมุดโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมงานวันสัปดาห์ห้องสมุด  ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดและเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (รุ่นที่ 6) ประจำปี 2556 ของ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 
โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ นิทรรศการ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค.  การแสดงดนตรี การเล่นเกมนันทนาการต่างๆ กิจกรรมรักใครให้อ่านเลย หนังสือดีในดวงใจ ต้นไม้แห่งการอ่าน บันทึกความประทับใจในBig Book การจำหน่ายหนังสือดีราคาถูกจาก  บ.นานมีบุ๊คส์ จำกัด กิจกรรมการแข่งขันสมุดเล่มเล็ก และกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน    กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ ประกวดคำขวัญห้องสมุด และกิจกรรมการประกวดวาดภาพ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2557,04:17   อ่าน 2871 ครั้ง