โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนิวัฒน์ แพนบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุริยา ชินทะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรุจิกร เขตสมุทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธัญลักษณ์ คำทาสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2