โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิไลวรรณ พลศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุจรินทร์ เอ็มชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายเกษมสันต์ แสนศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายคณวัชร์ ประทุมชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1