ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสราวุธ อินทมนต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรานี ท่อนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชลธิชา นวลมีศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศรสวรรค์ แสงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชลลดา พิลาแสง
พนักงานราชการ

นางสาวพรทิวา คำหารพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0