โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธะวัช มันทะรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคำพันธ์ ภาดี
ครู คศ.3

นางสาวกนกภรณ์ ชุ่มเรืองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1