ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธะวัช มันทะรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคำพันธ์ ภาดี
ครู คศ.3

นางสาวกนกภรณ์ ชุ่มเรืองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1