โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกนรินทร์ ไชยจาร
ครู คศ.1