ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกนรินทร์ ไชยจาร
ครู คศ.1