ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกัญญาลักษณ์ ต้นติศรีปรีชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรุจิรา แซ่ปึง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0