โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกัญญาลักษณ์ ต้นติศรีปรีชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรุจิรา แซ่ปึง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0