ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประเสริฐบุญญา หลักหาญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2