โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประเสริฐบุญญา หลักหาญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2