โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมาวิน วุฒิสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พ.อ.ท.คงศักดิ์ รีวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุทธิพงษ์ สูงสันเขต
ครู คศ.1

นางฐิญาฌา อะวันนา
ครู คศ.1

นางนฤมล บุราณเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1