ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เราคืออาเซียน : รักใครให้อ่านเลย
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2556,18:46  อ่าน 647 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิสภา มอบเกียรติบัตรให้ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร และดร.วิมล ปานะถึกผู้ร่วมจัดทำมีผลงานเรื่อง การทอเสื่อกก และการสร้างสรรค์ผลงานจากเสื่อกก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งเเวดล้อม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานชนะเลิศ ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:37  อ่าน 631 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารได้รับรางวัล ดีเยี่ยม การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2555 สาขาการบริหารจัดการ
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:31  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองประจำปี 2550 และปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:28  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:27  อ่าน 526 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุรุสภา มอบเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกสมุดความเป็นครูดีอย่างต่อเนื่อง รวม 84 วัน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ผระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:26  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ด้านการบริหารจัการโรงเรียนในฝัน 2011 นำเสนอผลงานระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:25  อ่าน 693 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 มอบเกียรติบัตร เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2552 เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:23  อ่าน 458 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มูลนิธิสยามกัมมาจล และโครงการวิจัยเศรษกิจพอเพียง มอบเกียรติบัตรให้นางวิมล ปานะถึก มีผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดเรื่องเล่า บทเรียนความสำเร็จในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการเรียนรู้ ออกให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:22  อ่าน 649 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จังหวัดหนองบัวลำภู มอบเกียรติบัตรยกย่องเป็นคนดีมีมารยาทงานตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดี (ยกย่องคนดีมีมารยาทงาม) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2552
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย การโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,22:20  อ่าน 515 ครั้ง
รายละเอียด..